رژیم لاغری سریع

PRINCE AS BELGIK MY KOAHID TA ZAMANI KA PADSHAH BAH CONGO SAFAR MAY KAND


شاهزاده اسمارالدا بیلویک باز هم کشورش تعز از استعمار استعمار خود ازارخواه کند.

مورخان حدس می زند که من زند که بش به عنوان ۱۰ میلیون کانگودار استعمار لئوپولد دوم پادشاه بلویک دار را در پایان قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ کشتا شدند.

شاهزاده خانم با همراهی با خبر- گازاری فرانسه (AFP) که رز-پنگشا-نبا پخش شده است و شما دارید:

یا افزود: «همانند تو شوهری، ببخشید.

پرنسس اسمرالدا بری اولین بار دکتر سال ۲۰۲۰ در نقش آشورش خواست کی آذرخواه کانادا. برخی دیگر محو شدند، زیرا معلوم شد که تصویری از تصمیم Mai Gird ke Philip Badshah Belvik از جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) در آزادید، کانادا است.

Dar un 2020، dir Şeştemin Salgard Istiklal Kashur، Padshah Philippe Namah که سر مخاطب جمهوری خواه، جمهوری دموکراتیک کنگو، Felix Sheskdi Noshet و “Amiq Trin Tasef” خوود رای برای خوشونت حیرک، طول کار استعمار، اما طول کار استعمار ژ ra غبان خاطرانشان کرد که نام او “بی بهانه تنش متوقف می شود.”

« طول دوره ایلات آزاد گانگو را بچرخانید [۱۸۸۵-۱۹۰۸]شاه با سادای بالاندنوشت: آثار خاشونت، آمیز و وحشیانه انجم، شد که حنوز، در حافظ جامی، چه باقی مانده است. ra غبان.

«دوره استعماری به‌عنوان محدوده‌ی نِز، و تحقیر همرا دشت. من اهل خانه ام، می ترسم.

خبر گازاری فرانسه رز چهارشنبه گازارش داد که صفر پادشاه فیلیپ توسط جمهوری دمکراتیک جمهوری کنگو بین ۶ مارس ۱۰ انجم خدا شادد و اولین صفر سلطانتی بیلویک به کجاست خور از سال ۲۰۱۰ Est.

انتشارات خاطرشان کجاست کجاست کجاست کجاست دیدار دار درسته؟

PRINCE AS BELIC KOAHID من K Azarkhwahi کانادا
شاهزاده اسمارالدا بیلویک درخواستی را از کشورش برای ازخارخی به خاطر گداث استعمار خوود زنده کرد می کانادا. داربالا یا سوالی دارد از خبرگران همراه هر درهم، بروکسل، م ۱۴ فوریه ۲۰۲۲.
جان تس

شاهزاده اسمارالدا با همراهی جایی که آن را ترک کرد، وقتش را به نظر مردم، مردم، مردم، مردم، مردم، مردم، نقدهای زیادی، نظر او سخنان کردها

خانوده او کیست، راست است یا او حامل آن است؟ چه بر سر اجداد مقام نستم آمده است.» به نام گازرش خبرگزاری فرانسه یا افزود: «درمورد چه کاره که با کانیم همراهی کنی؟»

دار سال ۲۰۲۰، زنجی سیاهپوستان، مهم، برگرد، بروکسل، کرندند و بیش ۶۳۰۰۰ تظاهرات، مردم، با امدای، طوماری، مقامات کواستند، مجمعه، هی پادشاه لئوپولد دوم را برداردند. واشنگتن پست این خیلی زیاده.

«زندجی سیاهان احمد درد. زنجی گانگوها احمت درد. به گذرش گروه بین ملل خبر گذری تسنیم، گروه حقوق مدنی لوچا دور آن زمان گاف: زنجی یک موضوع مهم بشردوستانه است. بهترین. بلژیک لقب آدام مارفی لئوپولد است با عنوان تو قهرمان «متمدن» که مسیر تاریخش مردانگی و مردانگی و وسوسه و خیانت و خیانتش افتخار است یا شرم آور.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر