SWAT مردی را پس از بازنشستگی در آستین والمارت دستگیر کرد – Raft25 اخبار خبر


آستین (KXAN) – مردی توسط آستین سوات چهارشنبه شب پس از بازنشستگی از SRT بازداشت شد. آستین والمارت نورث.

پلیس یک والمارت را در سرویس بین ایالتی ۳۵ بین ایالت های شمالی و جنوبی تخلیه کرد. در شمال بارمر لین واقع شده است.

یکی از اعضای خانواده با ۹۱۱ تماس گرفت و به پلیس گفت که این مرد حکم قضایی دارد و رفتار نامناسبی دارد. مأموران سعی کردند مرد را از خودرو پیاده کنند اما او نپذیرفت و به همین دلیل با خدمه یگان ویژه تماس گرفتند.

این مرد در نهایت خودرو را ترک کرد و توسط نیروهای یگان ویژه دستگیر شد.

از اتهامات احتمالی وی اطلاعی در دست نیست.

این دومین استند SWAT پلیس آستین در ۲۴ ساعت بود.