یک فعال فلسطینی در حمله مرگبار اخیر در اسرائیل پنج نفر را کشت


سه اسرائیلی و دو اوکراینی با گلوله های فلسطینی ها در سومین حمله مشابه در یک هفته کشته شدند.