کوکائین در قهوه ارسال شده به کارخانه نسپرسو یافت می شود


پلیس سوئیس ۵۰۰ کیلوگرم مواد مخدر را پس از کشف پودر سفید در محموله ای از دانه های قهوه توسط کارگران کشف کرد.