کمپین ریچارد اروین اذعان می کند که مجری نامه قوانین انتخابات را نقض کرده است


طبق قانون انتخابات ملی، یک کمیسیون سیاسی که هزینه بروشورها، بخشنامه‌ها، یا رادیو، تلویزیون و آگهی‌های چاپی حاوی نام یک نامزد در انتخابات بعدی را می‌پردازد، باید اطمینان حاصل کند که نام کمیسیون سیاسی که به هر نامزد پرداخت می‌کند. پرداخت. بخشی از ارتباطات، شامل، اما نه محدود به، آماده سازی و توزیع آن، به وضوح در ارتباطات مشخص می شود.