کلمبیا گزارش می دهد که ۵۲ فعال در سال جاری کشته شده اند


به گفته مقامات، بیشتر قربانیان هدف قرار می گیرند، زیرا آنها بر خلاف منافع گروه های جنایتکار هستند.