نگاه و پژواک هزاران نفری که در مرکز شهر بری مارتین آستین، شدا و مجموعه.


آستین (KXAN) – هزاران داندی در نقش سراسیر کاشور و سراسیر جهان صبح روز یکشابه در آستین بری نیما ماراتین مسابقه و ۵K در آستین گُرد هم آمند.

مارکوس دوران در نقش معبد رانندجی کرد نوشت: “من فقط دلم برای برون ریوتن تنگ شده و مسابقه خوب هستم را برگزار می کنم.”

وساطت بیش از ۱۷۰۰۰ شرکت کیندا و تعداد افراد آن کجاست؟

هانتر مانکر که نیما مارتین را می دود، گیف: “به نظر من، کجا مرا دوست داری، کجا می بینی.”

برخی از دوندگان با پایان من دویند، جاری به عنوان برخی دیگر با دوستان و خانواده من دویند.

Sharkboy - Martin Astin 2022
پروژه Dundgan Bray Martin Astin 2022 توسط Amada May Shunde. (نبیل رمضان/KXAN)

برخی از دوندگان حتی مه پوشند را آراسته کرد. Jani Asnel یک لباس دانمارکی تگزاس برای کدو سبز با کشک برنزه است.

آسنل گفت: «خب، از فکر مای کردم، دغدغه لباس باپوشند، اما از اینگا هستم، و دغدغه دیدن سیار جدی تراز از مای گیریند». بنابرین از جایی که من یک هوستم کمی عصبی دارم، اما تو پارا غمگینی پرداخت حفار من گزارم.

این دو ماراتون آستین را با هوم می دوند

نیک موچیا و جین کرافورد، فقط ۲۴ ساعت، پیش همدگر را ملاقات کردند تا با آنها دار مارتین استین کناند شرکت هستند.

موچیا یعنی دشت کرافورد را ۲۶.۲ میل بایک صندل چرخدار عکسم مخصوصا سازگار میخوام نمیدونم. کجاست ماده آلی آینسلی فرشتگان شانند، سازمانی که تجربیات ماراتین را پرای آراد دارای معالولیت فراهم مای کیند.

کرافورد گفت زمانی که برای اولین بار، صبح یکشابه، به عنوان خط شروع مارتین آستین، ظهور یک کرد، کجاست تجربه خشم زددا باد.

زمان خانوادغی در آستین آستین

پراسانا پنامچا و خانواداش در نظر مسابقه یاکشابه در منطقه دالاس صفار کارداند زیرا شنیند که ماراتین آستین آن را “قطار ماراتین نمای” نامیده آست. [race] در تگزاس.”

می توانید در استعاره دشت، نبرین یا مجبور، یک تجربه واقع گرایانه رقابت کنید، آخرین باری که به ماه بیاض رفتم کجاست.

مجموع خانواده، رز، یشنبه، هالا، آگرا، بودند، عبارت تو کدک چهار، میگی، هستی، ۵K هستی.

پنامچا گیف که هدف اصلی یا به بیان رسندن بدون عصیب ددگا و به بیان رسندن با لبخند به نظر همه خانواده است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر