نامنظم، مسلح و خانواده، پراکنده، پراکنده.


باا اوزایش قسم به روس و اوکراین بی قاعده اکراینی اطمینان می کنند که در عکس حمله آمادقی کمیل دارند. و ولادیمیر پوتین، رئیس عمومی روسیه، خواستار، از جمله عدم پیوستین اوکراین در سختگیری ناتو و تهمت زدن به عنوان رب شوروی سابق آوزایش، گشتارد نظامی، کردهای استست.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر