میخائیل گورباچف ​​تاریخ را تغییر داد، اما در مورد روابط با غرب اشتباه کرد – dl-it


سخنگوی رهبر روسیه، دیمیتری پسکوف، گفت که آقای گورباچف ​​”صادقانه می خواست باور کند که جنگ سرد پایان خواهد یافت و این دوران عشق ابدی بین اتحاد جماهیر شوروی جدید و جهان غرب را آغاز خواهد کرد”. خطا”.