من خودم اینستاگرام دارم – wsnlab


سلام مامان ببین وزیر ارتباطات/رئیسی در انتخابات چه گفت: من اینستاگرام دارم

معاون وزیر ارتباطات به مردم و کسبه در اینستاگرام گفت: آیا باید به این فکر کنند که اگر روزی اینستاگرام بسته شود چه اتفاقی می افتد؟ در وهله اول نباید از اینستاگرام استفاده کنید. این در شرایطی است که رئیس من در زمان انتخابات اینستاگرام را کاملا رد کرد. منبع: قندوز