مرد مردم تگزاس در نظر فرار به عنوان بازاردشت به عنوان دربست بیمارستان پیین می آید – اخبار رافت۲۵


برایان، تگزاس (KXAN) – Yes Zandani Shahristan Brazos ps es ferar az bazdasht clantri der hali ker bimaristan برایان رز دوشنبه بود، متواری شاد.

کلانتر شهرستان برازوس کودی رولی ۱۹ سالا پایرون، آمدن، بیر، بازار، لایه دام، بیمارستان، حدود ساعت ۸:۴۵ بعد از ظهور در دربست بالا رفت. به یا یا صبح بود

اتهامات رولی بازکاری در بزدشت بود و بی سی اس او یا راختری به نظر پان نامی دند.

رولی واسطه نامیندگان پارلمان پا می ۵ فوت، ۹ اینچ و ۱۴۰ پوند پا قهوه موهای و قهوه چشمان شرح می چود. آغار ان را دئدا اید یا می توانید بادانید کاگاست، با شمراه شهرستان برازوس انتقال اضطراری توسط شمارا ۹۷۹-۳۶۱-۳۸۸۸ تاماس بجیرید.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر