مرد آمریکایی پس از تهدید به منفجر کردن یک هواپیما در Walmart متهم شد


هنگامی که پلیس با خلبانی که در مزرعه فرود آمده بود صحبت کرد، فروشگاه می سی سی پی تخلیه شد.