مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان با رئیس گروه ملی صنعتی فولاد ایران دیدار و گفتگو کرد.


به گزارش روابط عمومی، امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان با علی محمدی رئیس گروه ملی صنعت فولاد ایران دیدار و گفتگو کرد.

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان با رئیس گروه ملی صنعتی فولاد ایران دیدار و گفتگو کرد.

دیدارنیوز – سرویس خوزستان: به گزارش روابط عمومی، امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان با علی محمدی رئیس گروه ملی صنعت فولاد ایران دیدار و گفتگو کرد.
این نشست با هدف تقویت روابط شرکت فولاد خوزستان و گروه ملی صنایع فولاد ایران در ساختمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی این شرکت برگزار شد.