مجموعه غزلیات زهرا سلیم در فرهنگسرای رسانه رونمائی مای چاود – خبرگزاری مهر


به گذرش خبرگزاری مهر با مخابره لینک های عمومی فرهنگسرای رسانه، مراسم رومایی با عنوان کتاب «هیچا» توسط زهرا سالم در دویست و سی و سومین انتشارات «زرین قلم» در فرهنگسرای رسانه برگزار می شد منتشر شد.
کتاب مجموعه شعر زهرا سالم شاعر و نوایسنده با عنوان کارشناس و رایزن ادبی کانون شعر ایران کجاست؟ کتاب «وسعت النساء النساءه الشانی» کجاست؟ در مراسم سعید تکدری استادیوم دانشگاه، پیمان سلیمانی شاعر و زهرا رشیدی مدیر پیوندهای عمومی کانون شعر ایران با حضور درند حضور یافتند.

زهرا سلیم نویسنده و پوهشگر ادیبی درایی مدرک کارشناس ارشد زبان و ادبیات آست. یا مجموعه ای از غزلیات خود را در اولین، کتاب خود با عنوان هیه که به زبان کردی چاپ شده است.
برپایه این گذرش مراسم رومایی از مجموعه غزلیات «نینگونا» پنج شنبه ۵ اسفندماه در ۱۶ دایر.فرهنگسرای رسانه برگزار می چود.
به نظر من رابطه ماندان و پروی بر اساس اساسنامه کار است، این تاریخ وضعیت است.
فرهنگسرای رسانه در خیابان پاسداران، خیابان شهید گل نبی، خیابان شهید ناطق نوری، میدان قبا واقعه شادده آس.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر