علیرغم انتقاد برخی بازیگران؛ فاطمی امین وزیر ماند


در جلسه علنی شورای اسلامی که به بررسی برکناری وزیر صمت اختصاص داشت، علیرغم انتقاد شدید برخی از نمایندگان، مجلس نمایندگان با ۸۴ رای موافق در مقابل ۱۸۲ رای موافق با برکناری وزیر صمت مخالفت کرد. در حالی که ۶ نفر از رای ممتنع و ۲ رای باطل از ۲۷۴ نماینده، ۶ نماینده رای ممتنع دادند و فاطمی امین به عنوان وزیر باقی ماند.

با وجود اعتراض نمایندگان؛  فاطمی امین وزیر ماند

دیدارنیوز: نمایندگان شورای اسلامی با برکناری آقای رضا فاطمی امین مجددا مخالفت کردند.

در جلسه علنی امروز (سه شنبه) درخواست برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد. نمایندگان خواهان به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند سپس فاطمی امین توضیحات و دفاعیات خود را ارائه کرد.

در نهایت طرح استیضاح وزیر صمت در مجلس به رای گذاشته شد و نمایندگان مجلس با برکناری آقای رضا فاطمی امین مخالفت کردند.

بر این اساس فاطمی امین در وزارت صنعت، معدن و تجارت ابقا شد.

نمایندگان با ۸۴ رای موافق، ۱۸۲ رای مخالف، ۶ رای ممتنع و ۲ رای باطل از مجموع ۲۷۴ نماینده با برکناری وزیر “سلمت” مخالفت کردند و فاطمی امین وزیر همچنان در سمت وزیر باقی ماند.