عبدالکاظم طالقانی در مراسم تودیع شرکت نکرد


ادامه حواشی تیم فوتبال خوزستان.

برکناری سرپرست تیم فوتبال خوزستان و انتخاب سرپرست جدید حواشی زیادی را به دنبال داشت و در مورد اخیر عبدالکاظم طالقانی در مراسم استعفا و معرفی جانشین خود شرکت نکرد.

عبدالکاظم طالقانی در مراسم تودیع شرکت نکرد

دیدارنیوز_خدمه خوزستان: پس از انتخاب سرپرست تیم فوتبال خوزستان و برکناری عبدالکاظم طالقانی سرپرست سابق این تیم، طبق ابلاغیه اداره کل ورزش و جوانان به وی و هیات فوتبال، طالقانی انجام داد. حضور نداشته باشند – جلسه واریز و معارفه و قرارداد ارائه با حضور نماینده تربیت بدنی استانداری.
متعاقباً در ساعت ۱۷ همان روز از عبدالکاظم طالقانی خواسته شد که تیم فوتبال را تحویل و با حضور نمایندگان اداره کل تربیت بدنی و سرپرست جدید، تیم فوتبال را تحویل دهد، اما وی و فعلی کارکنان تیم فوتبال حضور نداشتند.

نادیده گرفتن قانون توسط فردی که ۸ سال سرپرست تیم فوتبال استان خوزستان بوده دور از انتظار است. باید منتظر ماند و دید نهادهای نظارتی و قانونی در مورد این بی توجهی چه تصمیمی خواهند گرفت.