طوفان فیونا: ویدیوی هوایی ویرانی در پورتوریکو را نشان می دهد


طوفان فیونا تنها پنج سال پس از طوفان ماریا به پورتوریکو رسید