طوفان اورلئان به سواحل مکزیک در نزدیکی تفرجگاه مازاتلان رسید.


طوفان اورلئان به سواحل مکزیک در نزدیکی تفرجگاه مازاتلان رسید.