سربازان سریلانکا در خیابان‌ها پس از آتش زدن خانه‌های رهبران معترضان در یک شب ناآرامی


سربازان در خیابان های سریلانکا پس از یک شب ناآرامی ضد دولتی که به دلیل یک بحران اقتصادی شعله ور شد.