ستی می گوید که می تواند مانند قبل وارد عمل شود. سولیس اتهامات رشوه خواری را رد می کند


یک سوال باز چقدر طول می کشد؟ نزدیک به سه سال پس از محکومیت، برک، که به اتهامات زورگویی اعتراف کرد، بدون تاریخ محاکمه باقی مانده است. در همین حال، مادیگان ماه گذشته در یک پرونده جنایی جداگانه متهم شد که ممکن است چندین سال طول بکشد.