رئیس جمهور صربستان برنده دور دوم شد – اخبار Raft25


این بار، چندین حزب اتحاد صربستان متحد را تشکیل دادند تا به رای دهندگان یک جایگزین معتبر ارائه دهند. آنها ژنرال سابق Zedravko Bonos را به عنوان نامزد ریاست جمهوری خود معرفی کردند و امیدوار بودند که او حداقل آقای فو را به سمت دور دوم سوق دهد. اما بسیار عقب است – کمتر از ۲۰ درصد آرا.