درگیری تیگری در اتیوپی: آتش بس توافق شده است


نیروهای اتیوپی و شورشیان تیگری توافق کردند که پس از دو سال جنگ به خصومت پایان دهند.