خبر «مجوز تاسیس مجتمع پتروشیمی در میانکالا ندارد»


خبر “تاسیس مجتمع پتروشیمی در منطقه مانکالا مجوز ندارد” | اقتصادی

https://script.eghtesadafarin.com/iframe.php?url=