خبر اینکه «قیمت متری در این محله تهران به ۸۰ میلیون تومان رسیده است!»


خبر «قیمت خانه در این محله در تهران به متری ۸۰ میلیون تومان رسید!» | اقتصادی

https://script.eghtesadafarin.com/iframe.php?url=