جیمی کیمل، منبع عشق، تاکر کارلسون، با پوتین، توری، نفرین، انگلیسی، درد


“جیمی کیمل زنده!” جریان آب عجیبی است، مثل کارلسون، پخش می شود، پخش می شود، سؤال است، سؤال است، سؤال است.

« آیا فنتانیل بانک مک نید؟ بهترین راه برای خلاص شدن از شر کریستین هستد چیست؟ چرا خوری؟» کارلسون پرسد. اینها سؤالات انصاف است، یعنی هستند، و به آنها تهمت بزنید، زیرا آنها تبعیدیان است.

«بنابرین به نظر خواری مردی که رقبایی، خود رامی کشد، مردم رامی رامی کشد و مسموم کرد، و مؤثر، از تباهی بدن خود گریخت، آنچه در پایداری کندی ندید. با دستان شخص شمه، کاری انجم دهد. ای مای خواهشید سگه شمره را باکرد.»

کیمل گفت : متشکرم تاک آز شما .مرسی حماقتش کجاس از میخواهم نواری را که پوتین روی یا درد بهینم زیرا باید پنیر مخصوص بساد.

مونولوگ عصر چهارشنبه یا بختر با بنیده:رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر