جورجیا DA از احضاریه گراهام در مورد اقدامات مربوط به ترامپ دفاع می کنداین آخرین گام در تحقیقات سریع فانی ویلیس در مورد تلاش های ترامپ و متحدانش برای خرابکاری در انتخابات ۲۰۲۰ در جورجیا است.