برگزاری آزمون تعیین تراز ماموران مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان همزمان با کل کشور


آزمون تعیین تراز ماموران مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان همزمان با سراسر کشور در دانشگاه شهید چمران اهواز در روز جمعه مورخ ۲۲/۷/۱۳۰۱ برگزار گردید.

برگزاری آزمون تعیین تراز ماموران مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان همزمان با کل کشور

دیدارنیوز – سرویس خوزستان: آزمون تعیین تراز ماموران مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان همزمان با سراسر کشور در دانشگاه شهید چمران اهواز در روز جمعه مورخ ۲۲/۷/۱۳۰۱ برگزار گردید.