بانک مهر قرز حسنه ایران با صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و بادیه نشینان تفاهم نامه همکاری امضا کرد.


تأسیس بیت الله مدیر اجرایی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و بادیه نشینان:

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاها و بادیه نشینان کشور جامعه هدف ۳۰ میلیون نفری را هدف قرار داده است که از این تعداد ۱۰ میلیون نفر جامعه هدف هستند و از این تعداد حدود دو و نیم میلیون نفر عضو صندوق هستند و ما تلاش برای جذب یک میلیون ایماندار جدید.

بانک مهر قرز حسنه ایران با صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و بادیه نشینان تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

دیدارنیوز – سرویس خوزستان: بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور جامعه هدف ۳۰ میلیون نفری را هدف قرار داده است که از این تعداد ۱۰ میلیون نفر جامعه هدف کاملاً هدف هستند و از این تعداد حدود دو و نیم میلیون نفر عضو صندوق هستند. در تلاش برای جذب یک میلیون بیمه شده جدید هستند.