بازگشت مارس سوزان سی. کومن “بیش از صورتی” پس از توقف همه گیری – اخبار Raft25


علاوه بر گرامیداشت ماه آگاهی از سرطان سینه، عواید حاصل از این پیاده روی به تأثیر اقتصادی، پزشکی، اجتماعی و عاطفی تشخیص سرطان سینه کمک می کند. تینا عزالدین گزارش می دهد.