انقلاب در سوئد به دلیل آتش سوزی زودهنگام


شورش ها علیه یک گروه راست افراطی که نسخه ای از قرآن را سوزانده و قصد دارد دوباره این کار را انجام دهد ادامه دارد.