امروز در تاریخ از ۶ می – دی ال آیتی dl-it


نکات مهم روز در تاریخ: کشتی هوایی پر از هیدروژن هیندنبورگ منفجر می شود و سقوط می کند. زیگموند فروید روانشناس و اورسن ولز بازیگر و کارگردان متولد شدند. راجر بنیستر اولین ورزشکاری است که یک مایل را در کمتر از چهار دقیقه بدود. (۶ اردیبهشت)