اصل: شوراها باید از هر نوع تبعیض و فساد جلوگیری کنند


در یازدهمین جلسه شورای عالی مناطق مطرح شد

رئیس جمهور:

دیدارنیوزرئیس جمهور با اشاره به اینکه شوراهای شهر و روستا در قانون اساسی جایگاه ویژه ای دارد، تصریح کرد: قانون اساسی مبتنی بر تقویت نظام جمهوری و اصل توجه به اراده و خواست مردم و مشارکت آنان در تصمیم گیری ها است. – شوراهای تصمیم گیری و تصمیم گیری یکی از ارکان مهم تصمیم گیری است و اسلام شهر و روستا را معرفی کرد.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز شنبه در یازدهمین جلسه شورای عالی مناطق با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی جایگاه ویژه ای دارد، گفت: قانون اساسی مبتنی بر تقویت نظام جمهوری است. اصل توجه به اراده و خواست مردم و مشارکت آنان در تصمیم گیری و تصمیم گیری یکی از ارکان مهم تصمیم گیری است که توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا معرفی شده است.

با اشاره به اینکه شوراهای شهر و روستاهای اسلامی ارکان قانون اساسی هستند و تعبیر رکن در قانون اساسی معنای مهمی دارد و هر گونه تبعیض و فساد را منع می کند.

و تاکید کرد: نظرات شوراها به عنوان جایگاهی که نماینده مردم است باید در نحوه تهیه بودجه روستا، شهرستان یا فرمانداری لحاظ شود.نظر در مورد استان یا شهرستان و اگر چه اساس از نظر او مبتنی بر دیدگاه های منطقه ای و محلی است، همچنین باید دیدگاه ملی کل نگر داشته باشد.

مداوم..