رژیم لاغری سریع

استلانتیس ۲۹ میلیون دلار بری دارایی مارچیونه مزبان ویک فیات کرایسلر پردخت کرد


آستلانتیس سال گدازه پچتر در نقش کارلوس تاوارس، مدیر عامل واقعی عین خودروساز، توسط سرجیو مارکیونه، رئیس سابق فیات کرایسلر پردخت کرد.

Stelantis der Gzarsh Salaneh Khod ke sazindeh jeep, frame and pejo 26 million euro (29.1 million dollars) by Marchionne پاپدکا پایت پیشتر، که که که که gramat 19.2 میلیون یورو Estee Tavares.

اساس سفته به صورت مهلت ۲۵ هزار سه ماهه مجموعاً اموال مارچیون که به تور ناغانی در سال ۲۰۱۸ درگشت منتشر شده است. kanar-gashata، شدت غلاف شامل تعهدات اقارداد کاری وی و “پردخت حی حیات هائیت” ریاست آی پاد میرزازگان.

نام این شرکت چیست؟این ادغام بین FCA و گروه PSA برای ایجاد تنش است.

طوارس که نصب کردهای رهبری کجا بود و زیر پاپ کورن تصمیم درد تا و وعده این پنج میلیارد یورو افزایی و تغییر سریع با اسم وسیله برقی در داد.

Stelantis بدون کاما با drakhwast bray نمای پاک یک ایا را نشان می دهد.

Tawars Qarar Ast Rose Seha Shanbeh der Amsterdam Strategies Blendmeddt Company Ra, Anatomy Canada.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر