از مفاسد فولاد تا صدور مجوز استخدام پرستار – خبرگزاری مهر ایران و جهان – WSNLAB


خبرگزاری مهر گروه مجله: در این شماره از پادکست سکوی روزنامه، گزارش هایی از گسترش صنعت فولاد مبارکه، تغییر نرخ ارز و صدور ۳۰ ​​هزار مجوز کار برای پرستاران را بررسی کردیم.