اخبار “مراقب بازار مسکن/ فروشندگان مردد می شوند، خریداران کمتر قوی می شوند”


اخبار “دیده بان بازار مسکن/ فروشندگان تمایلی ندارند، خریداران قدرت کمتری دارند” | اقتصادی

https://script.eghtesadafarin.com/iframe.php?url=