آمریکا، این چیزی است که من به دنبال آن هستم


تاکر کارلسون، خبرنگر فکس نیوز، از تولسی گابارد، نامینده صبیه هاوایی، پرسید که چی چی چ ن تواست شفاف سازی دا هو چ کار آمریکایها میخوند و کرین پارک ن به ن؟

تولسی گابارد: من را مشکفی کردا ام، کیکر و هانو هیچ مزتی را که اک بلاغت سیاسی به نظر جهت که نظر مردم آمریکا در حد امکان یا از نظر منفعت کانادا سود می برد، اما ما نمی کنیم. نمی خواهم ثنها چیزی که می شنوید در آست که خوب، به پایستم دموکراسی نمی دهیم. به نظر شما جمعیت شناسی یا نیروی دفاعی اوکراین کجاست. و اما هامانتور که مای دانید، باه خوبی، جریان کجاست؟ [Ukranian] هامانتور که می دانیم، رئیس حضار می بندد، دو مخالف سیاسی، را توقف، می کند، او را به زندان می اندازد، استگاه هی تلویزیونی را می بند که نظر یا نقد این. من نام خوبی دارم، در حالی که شما رئیس جمهور بایدن هستید، اوه، می دانید، می دانید، صادقانه می گویم، من می گویم: “من صندلی دفاع ندارم، نمی توانم.” و شواهدی که دلات خودمان علناً شناخته شده است این است که آنجایی که اقتدار غریانا، رئیس مخاطبان اوکراینی، امر سیاسی، سیاستمدار است، همایت را سیاستمدار کرد گرفته است، و سوال یافتن مینی کجاست؟ نظر مولای من کجاست؟

همراهی کامل را اینگا ببنید:

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر