آغاز برداشت «پسته» در خراسان رضوی/ گزارش تصویری


شروع برداشت

دیدارنیوز: این محصول صادراتی نقش مهمی در این شهرستان دارد. شهرستان پردیسکان اولین مرکز تولید پسته در خراسان رضوی است.

در این شهرستان ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار برای کشت پسته در نظر گرفته شده است و در فصل زراعی جاری حدود ۴۰ هزار تن محصول پسته از این منطقه برداشت می شود.

بیشتر ارقام پسته این شهرستان پسته اکبری، احمد آقایی، کالی گوچی، فنجی و پسته قرمز است و بیشتر پسته های منطقه جنبه صادراتی دارند و تجار به کشورهای مختلف صادر می کنند.

شروع برداشت شروع برداشت شروع برداشت شروع برداشت شروع برداشت شروع برداشت شروع برداشت شروع برداشت شروع برداشت شروع برداشت شروع برداشت شروع برداشت شروع برداشت شروع برداشت شروع برداشت